כיתוב לוגו

ניהול פיתוח ופרויקטים

ניהול סיכונים בפרויקטי פיתוח


קבוצת הבינלאומי | ניהול סיכונים בפרויקט השילוב של מערכות אוצר החייל ומסד מקבוצת הבינלאומי

בשנת 2009 רכשה קבוצת הבינלאומי את הבנקים "אוצר החייל" ו"מסד" מקבוצת הפועלים. רכישת הבנקים והפעלתם כבנקים עצמאיים בקבוצת הבינלאומי חייבה את קבוצת הבינלאומי להסב את נתוני החשבונות והלקוחות של אוצר החייל ומסד שנוהלו במערכות המידע של קבוצת הפועלים לעבודה במערכות של הבינלאומי. ההסבה לא הסתימה בהסבה של הנתונים בלבד. ההסבה חייבה גם שינויים בממשק של הלקוחות עם הבנק במסגרת השירות העצמי החל ממכשירי הבנק האוטומטי וכלה באתר האינטרנט והשירותים הניתנים לביצוע באמצעותו. על פי החלטת קבוצת הבינלאומי בוצעה ההסבה במהלך חד-פעמי על כל מערכות הבנק ועל כל החשבונות. תהליך ניהול הסיכונים התבסס על מתודולוגיית ניהול הסיכונים שפותחה במטאור וכוללת זיהוי של גורם הסיכון, תיעדוף של הסיכון והגדרת אמצעים להקטנת ההשפעה של גורם הסיכון. על פי תהליך זה, זוהו גורמי הסיכון על ידי סקירה שיטתית של כל השירותים הניתנים על ידי הבנקים במערכות המידע של הפועלים, המוצרים הבנקאיים וכל הנתונים המופעים בחשבונות הלקוחות. לאחר מכן, נבדקו השירותים המוצרים והנתונים המסופקים באמצעות מערכות המידע של הבינלאומי וזוהו הפערים ביניהם. פערים אלו הוגדרו כגורמי סיכון. בנוסף הוגדרו גורמי סיכון הנוגעים לתהליך ההסבה עצמו, למידת ההצלחה או אי-ההצלחה של ההסבה ומשמעות הפגיעה בשירותים שיינתנו ללקוחות הבנק ולתפקודו. תיעדוף הסיכונים התבסס על עצמת הפגיעה בבנקים המוסבים. הפגיעה הוגדרה בפרמטרים הבאים: נזק כספי – נזק שעלול להיגרם לבנק כתוצאה מהתממשות הסיכון, היקף הפגיעה בשירותים שניתנים על ידי הבנק והיקף הלקוחות שעלולים להיפגע. בנוסף הוגדרה ההסתברות להתממשות גורם הסיכון. עצמת הנזק נקבעה כמכפלה של היקף הפגיעה בהסתברות להתממשות הסיכון. שיטה זו שימשה לתיעדוף הסיכונים ולהכנת תכניות להקטנת ההשפעה של גורמי הסיכון. זיהוי הסיכונים והתיעדוף שלהם הוביל את הבינלאומי בתהליך ההסבה ובתיעדוף השירותים שניתנו על ידי הבנקים כשהיו בקבוצת הפועלים ולא ניתן היה להמשיך לספק אותם בקבוצת הבינלאומי. הסיכונים הראשיים הוצגו על ידי מטאור בפני הנהלת הבנקים והדירקטוריונים שלהם ואילו מרבית הסיכונים נוהלו על ידי עובדי הבנק בתהליך ההסבה. 

חזרה