כיתוב לוגו

פרויקטים

רשות המים - שרות הידרולוגי | בחינה ארגונית

חברת מטאור התבקשה לערוך בחינה ארגונית ביחידת השירות ההידרולוגי שברשות המים. הבחינה הארגונית בוצעה על בסיס עקרונות ה- Business Process Reengineering) BPR) וכללה ניתוח המבנה הארגוני ותהליכי העבודה ביחס למטרות וליעדים של השירות ההידרולוגי והערכת אופן התרומה של ההערכות הארגונית והתהליכים הקיימים להשגת מטרות הארגון. על בסיס הערכה זו הציג צוות מטאור המלצות לעדכון יעדי הארגון ולשינוי המבנה הארגוני ותהליכי העבודה בהתאם. בנוסף כללה הבחינה הארגונית גם הערכת יעילות הביצוע של תהליכי העבודה, רובם בשטח, ע"י מיפוי מפורט של שלבי העבודה ומדידת זמני ביצוע שבוצעו תוך התלוות לעובדים ומתן המלצות לביצוע יעיל יותר של תהליכי עבודה.

חזרה