כיתוב לוגו

פרויקטים

בנק אגוד | הינתקות מבל"ל ויישום מיקור-חוץ

הרוב המכריע של מערכות התפעול בבנק אגוד, התבסס על מערכות תשתית שהופעלו בבנק לאומי שהיה בעל השליטה בבנק אגוד באותה עת. עם מכירת השליטה לקבוצת אליהו, החל בנק אגוד בפרויקט פיתוח של מערכת חדשה, והיערכות להינתקות ממערכות בנק לאומי. במסגרת התהליך, הזמין הדירקטוריון של בנק אגוד בחינה של הסיכונים הכרוכים בתהליך .

העבודה כללה את הפעילויות והתוצרים הבאים:

  • בתהליך השתתפו כל גורמי הבנק, לרבות : הנהלת הבנק, הנהלת אגף התפעול, נציגי המשתמשים.
  • התמנה מנהל פרויקט מטעם הדירקטוריון שעקב אחר תהליך ניהול הסיכונים.
  • דירוג הסיכונים נעשה על פי רמת החשיפה (הערכת נזקים והסבירות לקיומם).
  • הערכת הנזקים כללה ניתוח נזקים עסקיים (שבוצעה על-ידי הגורמים העסקיים בבנק) לצד ניתוח נזקים טכנולוגיים (שבוצעה על-ידי אגף התפעול).
  • לכל הסיכונים המרכזיים הותאמו תכניות פעולה, ולכל תכנית העלויות.
  • בתהליך התבצע גם ניתוח של עלות / תועלת (תועלת – הפחתת הנזק הפוטנציאלי מול עלות תכניות הפעולה).
  • הניתוח העלה כי ניתן להקטין את הסיכונים באופן משמעותי, כאשר "פרמיית" תוכניות הפעולה סבירה וכדאית.

הדירקטוריון של בנק אגוד החליט שלא להינתק מבנק לאומי, בשל סיבות עסקיות שאינן קשורות בסיכוני הפרויקט.

 

חזרה