כיתוב לוגו

פרויקטים

בנק לאומי | הערכת אפקטיביות מערך המחשוב והתפעול

הנהלת בנק לאומי החליטה על מימוש של מספר יוזמות כחלק מיישום תכנית אסטרטגית. אחת היוזמות הייתה לבחון את אפקטיביות מערך המחשוב של הבנק, על כל מרכיביו. חברת מטאור נתבקשה לבצע את העבודה תוך התמקדות במדידת האפקטיביות, קרי בחינת התרומה של מערך המחשוב לשיפור הביצועים העסקיים של הבנק.

העבודה כללה פיתוח של מתודולוגיה חדשה וייעודית (MISEM) אשר התבססה על שילוב של נתונים ממגוון רחב של מקורות כמו: התכנית האסטרטגית של הבנק (יעדים ומטרות עסקיות), דוחות כספיים של הבנק, תכנית העבודה ותקציב יחידת המחשב, שאלונים וראיונות למדידת מרכיבי האפקטיביות, נתוני ביצוע של בנקים דומים בארץ ובחו"ל ונתונים פומביים על מגמות בבנקאות הישראלית והעולמית. בסיום העבודה הוגש דוח מקיף להנהלת הבנק, אשר כלל הצגה של פרופיל האפקטיביות של מערך המחשוב – הצגה גרפית-כמותית של רמת האפקטיביות בכל מרכיב שנמדד. במקביל להצגת פרופיל האפקטיביות, כלל הדוח המלצות שמטרתן לשפר את רמת האפקטיביות במרכיבים החלשים.

העבודה כללה, בין היתר, את הפעילויות הבאות:

   • פיתוח מתודולוגיה ייעודית למדידת האפקטיביות של מערכי מחשוב.
   • איסוף נתונים ממגוון מקורות מידע - ראיונות עם גורמים בהנהלת הבנק, בסניפים ועם גורמי המטה, הרחבת האוכלוסייה הנסקרת באמצעות שאלונים, לימוד התכנית האסטרטגית של הבנק, ניתוח תכנית העבודה של אגף המחשוב והתפעול, ניתוח הדוחות הכספיים של הבנק, ניתוח מגמות בבנקאות בארץ ובעולם (דוחות בנק ישראל, נתונים פומביים על בנקים בעולם).
   • בחינת ההשקעות במערך המחשוב מול תכנית העבודה העסקית.
   • בחינת התפלגות הכישורים והתפקידים במערך המיחשוב מול הצרכים.
   • בחינת נושאי תפעול ותחזוקה שוטפים לעומת יכולות הפיתוח.
   • ניתוח הוצאות המחשוב מול מרכיבי העבודה: תכנית העבודה, בנקים דומים, תפעול שוטף, פיתוח ושביעות-רצון המשתמשים.
   • ניהול Benchmark בינ"ל למיצוב הבנק מול בנקים דומים בחו"ל – מדידת יעילות מערך המחשוב (יעילות הוגדרה כאחד ממרכיבי האפקטיביות).
   • ביצוע ניתוחי Strengths ,Weaknesses ,Opportunities ,Threats :SWOT.
   • הכנת דוח מסכם אשר כלל את הפרקים הבאים: הצגת המתודולוגיה, תוצאות ניתוח הנתונים, תוצאות סקר המשתמשים, סיכום SWOT, הצגת פרופיל האפקטיביות – הצגת רמת האפקטיביות בכל מרכיב, המלצות ותוכנית פעולה.
חזרה